Facebook

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku nowymi przepisami o ochronie danych osobowych przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które przybliżą tematykę związaną z RODO oraz poinformują w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie macie Państwo związane z tym prawa.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Centrum Narodzin MAMMA Sp. z o.o.; ul. Sowia 38, 70-792 Szczecin (zwany dalej Podmiotem Medycznym lub CN MAMMA), jako administrator danych osobowych, przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do kontaktu, numer telefonu, numer rachunku bankowego, wykształcenie, historię choroby lub chorób, wyniki badań, dane biometryczne w postaci materiału genetycznego
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, dane zawarte w dokumentach finansowych

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • ustalenia tożsamości pacjentów zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 • prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 • kontaktowania się w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi świadczeniami, w tym umówionymi wizytami co stanowi uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

CN MAMMA może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi CN MAMMA ma zawartą umowę współpracy i / lub umowę powierzenia danych [Przetwarzający dane] w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Podmiotu Medycznego przewidzianych prawem, ochrony praw CN MAMMA zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu CN MAMMA w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności CN MAMMA może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: inne podmioty medyczne, lekarze współpracujący, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z CN MAMMA umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

CN MAMMA zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Podmiot Medyczny i / lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych i odszkodowawczych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Podmiotu Medycznego.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Podmiotu Medycznego potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Podmiot Medyczny dostarczy Państwu na żądanie jedną kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, CN MAMMA może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a CN MAMMA ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Podmiot Medyczny wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Podmiot Medyczny oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Podmiocie Medycznym może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
  Informujemy, że Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie są wykorzystywane do profilowania chyba, że wyrazicie Państwo na to odrębną zgodę oraz że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenia opieki zdrowotnej i innych usługach świadczonych przez nasz Podmiot Medyczny.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych CN MAMMA, pod adresem e-mail: info@centrumnarodzin.pl oraz pod numerem telefonu: 914628000
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Rejestracja telefoniczna

Poniedziałek-Piątek
17:00-18:00

Tel: 91 46 28 000