Facebook

Uncategorized

Archiwum Kategorii

ŚWIATOWY TYDZIEŃ KARMIENIA PIERSIĄ

Karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia noworodków i niemowląt. Pokarm kobiecy ma unikalne właściwości – zawiera wszystko, co jest potrzebne, by dziecko rozwijało się prawidłowo w pierwszym okresie życia, a jego skład dostosowuje się do potrzeb rosnącego malucha. Zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób, alergii i infekcji, po prostu wzmacnia odporność organizmu, także w dorosłym życiu.

Dlatego już od 1990 roku w 120 krajach na całym świecie rokrocznie obchodzony jest Światowy Tydzień Karmienia Piersią, którego celem jest zwrócenie uwagi na korzyści płynące z mleka mamy oraz ogromną rolę, jaką karmienie naturalne odgrywa dla zdrowia i rozwoju dziecka dziś oraz w przyszłości. To jednak również czas, by pomyśleć o aktywnych mamach karmiących piersią, zwrócić uwagę na ich oczekiwania i potrzeby oraz pokazać, jak zmienia się podejście do karmienia naturalnego.

W związku z tym w dniach 1-3 sierpnia zapraszamy na BEZPŁATNE warsztaty skierowane do obecnych oraz przyszłych mam, na których dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy o karmieniu piersią.

Harmonogram wydarzeń:

01.08.2018 – ŚRODA

12:00  Bezpieczne chustonoszenieAda Stefańska, doradca chustowy (Akademia Noszenia Dzieci)

14:00  Jak przygotować się do karmienia piersią? 35 tajemnic związanych z karmieniem piersiąElwira Berezowska, położna, pielęgniarka, Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny, IBCLC (Centrum Narodzin MAMMA)

15:30  Aromaterapia w czasie karmienia piersiąMałgorzata Szmygin, certyfikowany doradca laktacyjny, dietetyk, edukator okołoporodowy, doula, instruktorka masażu Shantala (Centrum Narodzin MAMMA)

16:30  Olejki doTERRAEliza Nowosielska (Esencja Natury)

02.08.2018 – CZWARTEK 

12:00  Właściwa suplementacja w okresie karmieniafirma NUTROPHARMA

12:30  Mleczne opowieści – spotkanie dla mam karmiących, które chcą opowiedzieć o swoim karmieniu oraz dla kobiet, które chcą posłuchać

14:00  Jak wrócić do pracy i nie skończyć karmienia piersią Małgorzata Szmygin, certyfikowany doradca laktacyjny, dietetyk, edukator okołoporodowy, doula, instruktorka masażu Shantala (Centrum Narodzin MAMMA)

16:00  Włosy w czasie ciąży i po porodzie. Czy to normalne, że wypadają? Porady dotyczące PielęgnacjiKatarzyna Czaczyk, trycholog  (Trycho Clinique)

18:00  Idealna bielizna – idealne piersi – Agnieszka Koszuta, brafitterka (AGK-Style Brafitting)

03.08.2018 – PIĄTEK 

12:00  Karmienie piersią a płodnośćAleksandra Demiańczyk, mgr biologii (Lady Comp)

14:00  Odstawienie i samoodstawienie od piersiMałgorzata Szmygin, certyfikowany doradca laktacyjny, dietetyk, edukator okołoporodowy, doula, instruktorka masażu Shantala (Centrum Narodzin MAMMA)

16:00  Jak wspierać rozwój ruchowy niemowlęcia?Alina Wojciechowska, mgr fizjoterapii, certyfikowany międzynarodowy terapeuta Vojty (Centrum Narodzin MAMMA)

18:00  Matka karmiąca na końcu mapy – o podróżowaniu z małym dzieckiemAgnieszka Sztandera, pielęgniarka, podróżniczka (Na Koniec Mapy)

Fotorelacja z wydarzenia – FOTOROKO FOTOGRAFIA

W związku z ograniczoną liczbą miejsc obowiązują zapisy w Recepcji CN MAMMA na poszczególne wykłady i warsztaty.


Dni Otwarte Szpitala MAMMA

Wszystkich Państwa zainteresowanych porodem w Centrum Narodzin MAMMA serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w trakcie organizowanych kilka razy w miesiącu Dni Otwartych Szpitala MAMMA. W wyznaczonych terminach zapraszamy na prezentacje Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego, które będą prowadzone w zorganizowanych grupach.

Najbliższe Dni Otwarte Szpitala MAMMA zaplanowane są na:

 • 19 lipca (czwartek)
  Godzina zwiedzania: 15:30
 • 24 lipca (wtorek)
  Godzina zwiedzania: 15:30

Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, w związku z tym prosimy o wcześniejsze, telefoniczne zapisy w Recepcji Centrum Narodzin MAMMA w godzinach jej pracy tj. Poniedziałek-Piątek 8:30-19:00.

Ze względu na reżim epidemiologiczny dzieci do 12 roku życia nie mogą wchodzić na Oddziały Szpitalne CN MAMMA, w związku z tym ich udział w Dniach Otwartych nie jest możliwy.

W trakcie Dni Otwartych, nasze Położne oprowadzą Pacjentów po oddziale szpitalnym oraz będą opowiadać o porodach w Centrum Narodzin MAMMA i szczegółach z tym związanych.

Do zobaczenia :)


Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku nowymi przepisami o ochronie danych osobowych przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które przybliżą tematykę związaną z RODO oraz poinformują w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie macie Państwo związane z tym prawa.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Centrum Narodzin MAMMA Sp. z o.o.; ul. Sowia 38, 70-792 Szczecin (zwany dalej Podmiotem Medycznym lub CN MAMMA), jako administrator danych osobowych, przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do kontaktu, numer telefonu, numer rachunku bankowego, wykształcenie, historię choroby lub chorób, wyniki badań, dane biometryczne w postaci materiału genetycznego
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, dane zawarte w dokumentach finansowych

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • ustalenia tożsamości pacjentów zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 • prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 • kontaktowania się w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi świadczeniami, w tym umówionymi wizytami co stanowi uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

CN MAMMA może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi CN MAMMA ma zawartą umowę współpracy i / lub umowę powierzenia danych [Przetwarzający dane] w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Podmiotu Medycznego przewidzianych prawem, ochrony praw CN MAMMA zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu CN MAMMA w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności CN MAMMA może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: inne podmioty medyczne, lekarze współpracujący, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z CN MAMMA umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

CN MAMMA zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Podmiot Medyczny i / lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych i odszkodowawczych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Podmiotu Medycznego.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Podmiotu Medycznego potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Podmiot Medyczny dostarczy Państwu na żądanie jedną kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, CN MAMMA może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a CN MAMMA ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Podmiot Medyczny wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Podmiot Medyczny oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Podmiocie Medycznym może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
  Informujemy, że Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie są wykorzystywane do profilowania chyba, że wyrazicie Państwo na to odrębną zgodę oraz że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenia opieki zdrowotnej i innych usługach świadczonych przez nasz Podmiot Medyczny.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych CN MAMMA, pod adresem e-mail: info@centrumnarodzin.pl oraz pod numerem telefonu: 914628000
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.


Marzec miesiącem kobiet

Już wkrótce 8 marca – Dzień Kobiet.
Ale w Mammie Panie będą świętować cały miesiąc!

Już teraz pragniemy poinformować, że z tej okazji przygotowaliśmy specjalną ofertę na porody w Szpitalu MAMMA.

Wszystkie Panie, które podpiszą umowy po wizytach kwalifikacyjnych w marcu będą mogły skorzystać z rabatu:

10% na pakiety STANDARD i STANDARD PLUS*
15% na pakiety PREMIUM i PREMIUM PLUS*

Przypominamy – wizyty kwalifikacyjne do porodu w Centrum Narodzin MAMMA przeprowadzane są w 36 tygodniu ciąży.
Niemniej jednak warto zapisać się już teraz, ponieważ ilość terminów wizyt i tym samym miejsc do porodu jest ściśle ograniczona! Liczy się kolejność rejestracji terminu wizyty kwalifikacyjnej.

*rabaty nie łączą się z innymi zniżkami.

Pełny cennik i porównanie pakietów dostępne jest na naszej stronie internetowej: http://centrumnarodzin.pl/porody/cennik/


Zmiany dot. czasu pobytu

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, w ostatnich dniach wprowadziliśmy pewną zmianę w pakietach porodowych dotyczącą czasu pobytu po porodzie.
W dalszym ciągu standardowym czasem pobytu jest 48 godzin od momentu urodzenia się dziecka – zarówno po porodzie drogami natury, jak i po cięciu cesarskim.
Jednakże w przypadku wystąpienia wskazań medycznych u mamy lub dziecka, w wyniku których pobyt ten będzie musiał być przedłużony to nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami. Nieważne czy będziecie musieli zostać w naszym szpitalu trzy, cztery lub więcej dni – będzie to w ramach wykupionego wcześniej pakietu porodowego, bez żadnych ukrytych kosztów.
Mamy nadzieję, że w ten sposób rozwiejemy ewentualne wątpliwości.


Targi DZIECKO Mama Tata!

Już w najbliższy weekend zapraszamy serdecznie na stoisko Centrum Narodzin MAMMA na Targi Dziecko Mama Tata w Arena Szczecin.

Na targach będzie można zapoznać się z naszą ofertą oraz uzyskać szczegółowe informacje o świadczonych przez nas usługach medycznych.

Z okazji targów przygotowaliśmy także specjalną ofertę dla Pań z terminami porodu na II połowę października, listopad i grudzień!
Podpisując umowę na poród na targach możecie liczyć na zniżkę w wysokości 10% na wybrany przez siebie pakiet porodowy1

Serdecznie zapraszamy!


Nagroda „Nasze Dobre z Pomorza” dla Centrum Narodzin MAMMA!

Miło nam poinformować, że w plebiscycie Nasze Dobre z Pomorza w kategorii Zdrowie i Uroda, największe uznanie członków kapituły konkursowej tworzonej przez przedstawicieli świata nauki, biznesu, mediów oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości zyskał Prywatny Szpital Położniczo-Ginekologiczny Centrum Narodzin MAMMA!
To zasługa całego zespołu: położnych, pielęgniarek, lekarzy ginekologów, neonatologów i anestezjologów… A także całego personelu pomocniczego, który dzień i noc dba o to, aby szpital funkcjonował bez zarzutu.
Może to czas, aby w końcu Centrum Narodzin zostało również docenione przez Zachodniopomorski oddział NFZ oraz konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii i położnictwa, dzięki czemu w naszym szpitalu mogłyby rodzić kobiety w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego tak jak ma to miejsce w podobnych placówkach w innych regionach kraju…?


NOWOŚĆ! Poradnia ortopedyczna!

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę o świadczenia medyczne Poradni Ortopedycznej.
W tym celu nawiązaliśmy współpracę z doświadczonym specjalistą ortopedą – doktorem Arturem Chudyckim.
W poradni będzie można przeprowadzić m.in. badania profilaktyczne u niemowląt oraz wykonać USG stawów biodrowych. Serdecznie zapraszamy!
http://centrumnarodzin.pl/poradnia-ortopedii-dzieciecej/


Ważny komunikat!

W ostatnim czasie coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami, w których rodzice, z różnych względów, decydują się na poród w Centrum Narodzin już po rozpoczęciu akcji porodowej i dzwonią, pytając o możliwość przyjechania do nas prosto z innych oddziałów położniczych, bez wcześniejszej wizyty kwalifikacyjnej w 36 tygodniu ciąży.
W związku z tym, uprzejmie informujemy, że w miarę możliwości, jesteśmy skłonni rozpatrzyć każdy taki przypadek w trybie pilnym i zaprosić na odbycie wizyty kwalifikacyjnej, podpisanie umowy i umożliwienie rodzenia pod okiem specjalistów naszego szpitala. Jedynym warunkiem jest posiadanie ze sobą ORYGINAŁÓW wszystkich wymaganych wyników badań wymienionych na naszej stronie internetowej.
Oczywiście wolelibyśmy uniknąć takich stresujących sytuacji i zapraszamy do Centrum Narodzin już w 36 tygodniu ciąży, ale znając obecne realia i sytuacje, z jakimi spotykają się pacjentki w publicznych szpitalach jesteśmy w stanie zaoferować naszą pomoc nawet na tzw. ostatnią chwilę.
http://centrumnarodzin.pl/porody/krok-po-kroku/


Finansowanie i płatności ratalne MediRaty

Informujemy, że ze wszystkich usług Centrum Narodzin MAMMA można korzystać bez angażowania własnych środków i opłacić koszty w ratach.
MediRaty to pierwszy w Polsce, sprawdzony już w tysiącach gabinetów, klinik i szpitali, ogólnie dostępny system finansowania usług medycznych.


Strona 1 z 212

Rejestracja telefoniczna

Poniedziałek-Piątek
08:30-19:00

Tel: 91 46 28 000